/ 3 نظر / 20 بازدید
جمالو

سوال سختی پرسيدی... ولی ميدونم چی ميگی.

شادی

۱. ارميا خانم نيست و آقا پسره! آقای خامسی نيستند و آقای خامسيان هستند! ۲. جانا سخن از زبان ما می‌گويی (مرد جان به لب رسيده را چه نامند؟)! ۳. تو و زرين چطورين؟