غثیان

بالا می‌آورم.

منزه می‌شوم،

می‌ترسم روزی خدا هم بیرون بریزد.

/ 3 نظر / 2 بازدید
حامد

جمله ات در توصیف مهندسی و به ویژه مهندسی عمران ات را به عنوان یک جمله فلسفی به یاد خواهم سپرد... مهندسی در حلقه دانش بشری همانند نقشی را دارد که سیاست در دنیای فلسفه دارد! هر دو آدم ها را می سپوزند... به اسم دنیای بهتر ساختن آبادانی های هستی را ویرانه می کنند... چطوری حنیف عزیز؟ هنوز به تو که نگاه می کنم یاد اهواز می افتم... و همیشه این آدم های شجاع را دوست داشته ام... کمک کن من هم بگریزم از این جهنم مهندسی....

م.ر.گ.

این نیز به سان یک طوفان می گذرد ...

حامد

واقعیتی است که عصر رمانتیسیسم مدت هاست به سر آمده است و به قول سایه: هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. اما دردی است عاشقی که سایه می افکند بر گستره ی اندیشه هرزگی ذهن ام گاه و بی گاه. خلسه ای که دخان گونه می ربایدم از قیل و قال اندیشه هایی که بر هم می تازند و گاه بر نعش یکدگر مرثیه می خوانند. دل ام این روزها حال و هوای فروریزیدن دارد. دوست ات دارم حنیف. جذابی و عجیب... همیشه...