از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

از انجيل لوقا

...اما به همه ي شما كه سخنان مرا مي شنويد،مي گويم كه دشمنان خود را دوست بداريد و به كساني كه از شما نفرت دارند،خوبي كنيد.براي آناني كه به شما ناسزا مي گويند،دعاي خير كنيد.براي افرادي كه به شما آزار مي رسانند،بركت خدا را بطلبيد....
با مردم آن گونه رفتار كن كه انتظار داري با تو رفتار كنند.
اگر فقط كساني را دوست بداريد كه شما را دوست مي دارند،چه برتري بر ديگران داريد؟خدانشناسان نيز چنين مي كنند.اگر فقط به كساني خوبي كنيد كه به شما خوبي مي كنند،آيا كار بزرگي كرده ايد؟گناهكاران نيز چنين مي كنند.
و اگر فقط به كساني قرض بدهيد كه مي توانند به شما پس بدهند،چه هنر كرده ايد؟حتي
گناهكاران نيز اگر بدانند پولشان را پس مي گيرند،به يكديگر قرض مي دهند.
اما شما!
دشمنانتان را دوست بداريد و به ايشان خوبي كنيد.قرض بدهيد و نگران پس گرفتن نباشيد....
ايراد نگيريد تا از شما ايراد نگيرند.ديگران را محكوم نكنيد تا خدا شما را محكوم نكند.گذشت داشته باشيد تا نسبت به شما با گذشت باشند.بدهيد تا خدا هم به شما بدهد.هديه اي كه مي دهيد،به خودتان بر خواهد گشت؛آن هم با پيمانه اي پر،لبريز،فشرده و تكان داده شده....
....چرا پر كاهي را كه در چشم ديگران است مي بيني اما چوب را در چشم خود ناديده مي گيري؟چگونه جرأت مي كني بگويي برادر،اجازه بده پر كاه را از چشمت در آورم،در حالي كه
چوب را در چشم خود نمي بيني؟اي متظاهر!نخست چوب را از چشم خود در آور،آنگاه بهتر خواهي ديد تا پر كاه را از چشم او بيرون بياوري...

سال نوی مسيحی مبارک باد

شاد باشيد

+ حنیف امین ; ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/٥
comment نظرات ()