از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

آرزوآرزو

مــن بـا تـو نـگـويم كه تـو پـروانـه مــن بــاش

چـون شمـع بيـا روشنـي خانه مـن باش

در كلـبه مـا رونـق اگـر نـيـست صـفـا هـست

تـو رونـق ايـن كـلبـه و كـاشانـه من باش

مـن يـاد تـو را سجـده كـنـم اي صـنم اكـنـون

بـرخيـز و بيـا خـود بـت بتـخـانـه من باش

دانـي كـه شــدم خـانـه خــراب تـــو حـبـيـبــا

اكــنـون دگــر آبــادي و ويــرانــه مــن باش

لطفي كن و در خلوت مخزون من اي دوست

آرام و قــــرار دل ديـــــوانــــه مـــــن بــاش

چون بـاده خورم بـاكف چون بـرگ گل خويش

اي غـنچه دهان ساغر و پيمانه من باش

چون مـسـت شـوم بلبل من ساز هم آهنگ

بــا زيــر و بــم نــالـــه مــسـتانه من باش

مـن شانـه زنـم زلــف تــو را و تــو بـدان زلف

آرايـــش آغــوش مـن و شــانـه مـن بـاش

اي دوست چه خوب است كه روزي تو بگويي
امــيــد بـيــا بــا مـــن و پـــروانــه مـــن بــــاش

م.اميدشاد باشيد

+ حنیف امین ; ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۱
comment نظرات ()