از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

» ۱۳٩٦/٤/٢۸ :: مریمِ میرزاخانی و ایران
» ۱۳٩۱/٦/۱٤ :: پیشِ چشمِ همگان: به‌سوی دموکراسی واقعی
» ۱۳٩۱/٢/۳٠ :: در ستایش پدربزرگ و روح زمین
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ :: چنین گفت مسیحا
» ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: مسئله‌ی محیطِ زیست و اسلام
» ۱۳٩٠/٤/۱۳ :: نقش فلسفه در مصلحت عمومی: مصاحبه با مارثا سی. نوسباوم
» ۱۳٩٠/۳/٢۱ :: باز هم درباره ی مارادونا
» ۱۳٩٠/۳/٧ :: ترنمی در هوای بی چگونگی*
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ :: گزارش یک رساله: خوانش کوژو از پدیدارشناسی روح هگل
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ :: در ستایش دوردست
» ۱۳۸٩/٩/٢۱ :: کشفی در باب مکان مقدس
» ۱۳۸٩/٤/۱۳ :: چرا از مارادونا بدم می‌آید؟
» ۱۳۸٩/۱/۳٠ :: شبانه
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: در بهمن 57 چه رخ داد؟
» ۱۳۸۸/٩/۸ :: فراموشی
» ۱۳۸۸/٦/٧ :: در سوگ یک شهید
» ۱۳۸۸/٦/۱ :: قمار باز
» ۱۳۸۸/٥/٥ :: سیصد گل سرخ برای احسان
» ۱۳۸۸/٢/٢٩ :: هایکو
» ۱۳۸۸/۱/۱٧ :: یک تعریف جدید از هنرمند
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٤ :: بالاخره استاد هم فیلم ساخت!
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٠ :: غثیان
» ۱۳۸٧/٩/۱٧ :: لعنت بر پرشین بلاگ
» ۱۳۸٧/۸/۱٠ :: مردی در پاییز با شلغم خودکشی می کند
» ۱۳۸٧/٦/۱۳ :: در باب همه چیزی هیچ
» ۱۳۸٧/٥/۱۱ :: از سرشت سوگناک زندگی
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: مرگ سخن دیگریست
» ۱۳۸٧/۳/٧ :: در ستایش غم، و نیز بسیار خواستن و نیافتن
» ۱۳۸٧/٢/۳٠ :: از مردی به نام گروس
» ۱۳۸٧/۱/۱ :: درباره "سال" که بدبختانه سرسختانه هر سال به طرزی وقیحانه نو می‌شود
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۸ :: همین، همیشه، همیشگی
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ :: مرد جان به لب رسيده را چه نامند؟
» ۱۳۸٦/۱/٢٩ :: لطفاْ نخوانيد! اين يک شعر نيست
» ۱۳۸٦/۱/۱۸ :: دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر، گفتا غلطی خواجه در اين عهد وفا نيست
» ۱۳۸٥/٧/۱٠ :: فردا روز ديگری است ...
» ۱۳۸٤/۸/۱٤ :: I'm breaking the habit
» ۱۳۸٤/٥/۳۱ :: همرا با گريه بيد خوانده شود ...
» ۱۳۸٤/٥/۳۱ :: همرا با گريه بيد خوانده شود ...
» ۱۳۸٤/٢/۱٧ :: ۱۳۸٤/٢/۱٧
» ۱۳۸٤/۱/٢٩ :: I`m just searching for ...
» ۱۳۸۳/۱۱/۱٩ :: زنده باشد مثل شادی غم ...
» ۱۳۸۳/٩/۱٧ :: ۱۶ آذر
» ۱۳۸۳/۸/۳٠ :: Going under
» ۱۳۸۳/٧/٢۸ :: چقدر آدم عوض میشه !
» ۱۳۸۳/٧/۱٩ :: چی بگم؟
» ۱۳۸۳/٦/٢٠ :: ۱۳۸۳/٦/٢٠
» ۱۳۸۳/٥/٢۳ :: نقش‌بندان
» ۱۳۸۳/٤/٢٩ :: ایستاده
» ۱۳۸۳/٤/۱ :: بيچاره آدمی ...
» ۱۳۸۳/۳/۱٩ :: بی‌همه‌چيزی ...
» ۱۳۸۳/۳/۱٠ :: همه چيز تموم ميشه ...
» ۱۳۸۳/٢/٢٧ :: requiem برای باران
» ۱۳۸۳/٢/۱۳ :: پيشنهاد
» ۱۳۸۳/۱/۳٠ :: the show must go on
» ۱۳۸۳/۱/۱٥ :: شطح
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٢/۱٢/۳ :: بر ما گذشت نيک و بد اما تو روزگار ...
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٥ :: درباره بهمن و باقی قضايا
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۸ :: شطح
» ۱۳۸٢/۱۱/٩ :: شطح
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٩ :: بدون عنوان
» ۱۳۸٢/۱٠/٢۱ :: شطح
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٥ :: طرح يک استحاله
» ۱۳۸٢/۱٠/٧ :: گر سنگ از اين حديث بنالد عجب مدار ...
» ۱۳۸٢/٩/۳٠ :: خانه درختی
» ۱۳۸٢/٩/۱۱ :: O captain ! my captain
» ۱۳۸٢/٩/۸ :: دو بيتی
» ۱۳۸٢/۸/۱۸ :: فراخوان مسابقه دانشجويی داستان کوتاه
» ۱۳۸٢/٧/٢٧ :: سه گانه برای تولد
» ۱۳۸٢/٧/۸ :: گفتگو
» ۱۳۸٢/٦/٢٤ :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
» ۱۳۸٢/٥/٢٥ :: سه گانه (۲)
» ۱۳۸٢/٤/۳۱ :: سه گانه (۱)
» ۱۳۸٢/٤/٢٢ :: آورده اند که ...
» ۱۳۸٢/٤/۱٢ :: سکوت ...
» ۱۳۸٢/٤/٩ :: ۱۳۸٢/٤/٩
» ۱۳۸٢/۳/٢٤ :: آنچه ديدنی است که ديدنی است ، نه آنچه شنيدنی است که ديدنی است ...
» ۱۳۸٢/۳/۱٧ :: ...۳
» ۱۳۸٢/۳/٥ :: مرثیه چشم ها ...
» ۱۳۸٢/٢/٢٧ :: آن روزها که بود ...
» ۱۳۸٢/٢/٢٠ :: صبر می باید کنون ...
» ۱۳۸٢/٢/۱٤ :: ابراهيم آمد ...
» ۱۳۸٢/٢/۱۳ :: هست ياری کننده ای که مرا ياری کند ؟
» ۱۳۸٢/٢/۱٠ :: نغمه برای دخترکی بی پناه ...(اشتباها حذف شد ... دوباره آمد)
» ۱۳۸٢/۱/۳٠ :: مشق غزل (۱)
» ۱۳۸٢/۱/٢٠ :: من صدا می شنوم
» ۱۳۸۱/۱٢/٢٥ :: سخنی پيش از عيد ...
» ۱۳۸۱/۱٢/۱٧ :: دوستت دارم ...
» ۱۳۸۱/۱٢/۱٤ :: وقف ۴
» ۱۳۸۱/۱٢/۱۳ :: وقف ۳
» ۱۳۸۱/۱٢/۱٢ :: وقف ۲
» ۱۳۸۱/۱٢/۱۱ :: وقف ۱
» ۱۳۸۱/۱٢/۳ :: استقلال
» ۱۳۸۱/۱۱/٢٦ :: و اين منم اکنون ...
» ۱۳۸۱/۱۱/۱٩ :: ...باز هم هيچ کس...
» ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ :: هست ، نیست...
» ۱۳۸۱/۱۱/۱٠ :: آبی ، سياه ، خاکستری ...
» ۱۳۸۱/۱۱/٧ :: راه حقيقت
» ۱۳۸۱/۱۱/۱ :: يسناهات ۲۸
» ۱۳۸۱/۱٠/٢۸ :: ستاره
» ۱۳۸۱/۱٠/۱٠ :: از مرگ
» ۱۳۸۱/۱٠/٥ :: از انجيل لوقا
» ۱۳۸۱/۱٠/٤ :: دلاويزترين...
» ۱۳۸۱/۱٠/۱ :: آرزو
» ۱۳۸۱/٩/٢٧ :: چشم هايت ...
» ۱۳۸۱/٩/٢٦ :: آوار
» ۱۳۸۱/٩/٢٤ :: جوابها ...
» ۱۳۸۱/٩/٢۳ :: سوال
» ۱۳۸۱/٩/٢٢ :: تسليت...
» ۱۳۸۱/٩/۱۸ :: ۱۶ آذر...
» ۱۳۸۱/٩/۱٧ :: دوباره می سازمت وطن...
» ۱۳۸۱/٩/۱٥ :: عشق...
» ۱۳۸۱/٩/۱۱ :: (( الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الکفر))
» ۱۳۸۱/٩/۱٠ :: الهی...
» ۱۳۸۱/٩/۸ :: الهی...
» ۱۳۸۱/٩/٢ :: خدايا
» ۱۳۸۱/۸/٢۸ :: نامه ای به ((هيچ کس))....(کامل)
» ۱۳۸۱/۸/٢٥ :: من ...هستم
» ۱۳۸۱/۸/۱٤ :: دوست
» ۱۳۸۱/۸/۱٢ :: كوچه
» ۱۳۸۱/۸/۱٢ :: ناز...
» ۱۳۸۱/٧/٢۱ :: ۱۳۸۱/٧/٢۱
» ۱۳۸۱/٧/٩ :: ۱۳۸۱/٧/٩